ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Οι Έλληνες Ριζοσπάστες είναι το Δίκτυο των Πολιτών που πιστεύει στις οικουμενικές αξίες του ανθρωπισμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας του πολίτη και της προστασίας των δικαιωμάτων του και προάγει τις ιδεολογικές αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης, που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Καταστατικού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

ΑΡΘΡΟ 1.
ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ
Η κεντρική έδρα του Δικτύου βρίσκεται στην Αθήνα. Έμβλημα του Δικτύου είναι αυτό που εικονίζεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος Καταστατικού. Είναι τα λευκά γράμματα Ρ (κεφαλαίο) και ι (μικρό) του ελληνικού αλφαβήτου σε πλαίσιο χρώματος πορτοκαλί.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος του Δικτύου μπορεί να είναι κάθε πολίτης που έχει δικαίωμα ψήφου κατά την ελληνική νομοθεσία και αποδέχεται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του.
Οι Έλληνες/ιδες της διασποράς μπορούν να συγκροτούν Λέσχες του Δικτύου στις χώρες της διαμονής τους.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
I. Η ένταξη στο Δίκτυο γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την τοπική Λέσχη, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.
II. Η εγγραφή γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία από τη διοίκηση της αρμόδιας Λέσχης. Το νέο μέλος εγγράφεται στο Τοπικό Μητρώο Μελών του Δικτύου. Η εγγραφή αποστέλλεται στην Κεντρική Διοίκηση για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Μελών του Δικτύου.
III. Τα μέλη αποκτούν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στις διαδικασίες του Δικτύου μόνο μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Μελών.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος του Δικτύου έχει το δικαίωμα στη διαμόρφωση πολιτικής άποψης, των θέσεων, της στρατηγικής και της τακτικής του Δικτύου, καθώς και να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανά του, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Δικτύου οφείλουν να τηρούν τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του Δικτύου καθώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του.
Τα μέλη καταβάλλουν την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή στο Δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
Με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας που συστήνεται από τη Σύνοδο των Αντιπροσώπων των Τοπικών Λεσχών:
Αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα.
Παύεται από μέλος όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή ατιμωτικό αδίκημα και όποιος αντιστρατεύεται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του Δικτύου με δημόσιες δηλώσεις ή πράξεις του.
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται επίσης με την οικειοθελή αποχώρησή του από το Δίκτυο, ύστερα από σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Συνόδου των Αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 7.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Το Δίκτυο δομείται σε τρία επίπεδα:
Λέσχη Μελών, Σύνοδος των Αντιπροσώπων και Συνέδριο.

Α. ΛΕΣΧΗ ΜΕΛΩΝ
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας συστήνεται μια Λέσχη Μελών με τίτλο «Έλληνες Ριζοσπάστες», που θα συνοδεύεται από τον όρο «Λέσχη» ακολουθούμενο από το όνομα της Περιφερειακής Ενότητας. Τα μέλη της Λέσχης εκλέγουν το Συντονιστή της και 5μελή Συντονιστική Επιτροπή. Ο Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγονται για διετή θητεία. Τα μέλη της Λέσχης εκλέγουν επίσης με απόλυτη πλειοψηφία τον Αντιπρόσωπο της Λέσχης για τη Σύνοδο των Αντιπροσώπων.

Β. ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η Σύνοδος των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο του Δικτύου στην περίοδο ανάμεσα σε δύο Συνέδρια. Αποτελείται από τους Αντιπροσώπους των Περιφερειακών Λεσχών, από επταμελή Συντονιστική Επιτροπή της Νεολαίας, όπως αυτή θα εκλέγεται με βάση τον Κανονισμό της και από τον Πρόεδρο του Δικτύου. Τα μέλη της Συνόδου εκλέγουν 5μελή Εκτελεστική Γραμματεία και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Συνόδου. Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του Δικτύου μετέχουν στην Σύνοδο ex officio.

Γ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Δικτύου. Συγκαλείται κάθε δύο χρόνια και ψηφίζει αποφάσεις που ισχύουν μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Το Συνέδριο εκλέγει τον/την Πρόεδρο του Δικτύου. Για την εκλογή του/της Προέδρου απαιτείται το 50% συν 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση μη εκλογής Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταξύ των δύο επικρατεστέρων υποψηφίων.

Το Συνέδριο συγκροτείται από μέλη του Δικτύου που κατέχουν τις παρακάτω ιδιότητες:
I. Πρόεδρος του Δικτύου
II. Μέλη Συνόδου των Αντιπροσώπων
III. Μέλη και πρώην μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας καθώς και υποψήφιοι των τελευταίων προ του Συνεδρίου βουλευτικών εκλογών.
IV. Εν ενεργεία Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων, Δήμαρχοι και Μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων που είναι μέλη του Δικτύου.
V. Αντιπρόσωποι των Τοπικών Λεσχών. Η κάθε Λέσχη εκλέγει για το Συνέδριο 1 αντιπρόσωπο ανά 50 ενεργά μέλη. Στο Συνέδριο μετέχει επίσης ο Συντονιστής της Λέσχης. Όταν τα ενεργά μέλη ξεπερνούν κατά 20 τον αριθμό της κάθε πενηντάδας, ο αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων στρογγυλοποιείται προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.
VI. Εκπρόσωποι της Νεολαίας, όπως αυτοί θα καθορίζονται από το Καταστατικό της.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ο/Η Πρόεδρος του Δικτύου εκλέγεται απο τη Σύνοδο Αντιπροσώπων του Δικτύου. Ο/Η Πρόεδρος του Δικτύου εκπροσωπεί δημόσια το κόμμα και είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εάν είναι βουλευτής. Σε περίπτωση που ο/η Πρόεδρος του Δικτύου δεν είναι βουλευτής, η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τον/την πρόεδρο της. Ο/Η Πρόεδρος λειτουργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Συνόδου των Αντιπροσώπων. Με απόφασή του ορίζονται οι πολιτικοί υπεύθυνοι του Δικτύου. Ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των υπουργείων της εκάστοτε κυβέρνησης και τα πεδία δράσης τους είναι αντίστοιχα με τις αρμοδιότητες των υπουργείων. Αν οι πολιτικοί υπεύθυνοι δεν είναι μέλη της Συνόδου των Αντιπροσώπων, μετέχουν των συνεδριάσεων αυτού του οργάνου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η θητεία του/της Προέδρου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Η θητεία του Προέδρου παρατείνεται σε περίπτωση που είναι εν ενεργεία Πρωθυπουργός ή το τέλος της θητείας του συμπίπτει με το έτος διεξαγωγής εθνικών εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 9.
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο/Η Πρόεδρος μπορεί να αμφισβητηθεί από το 1/3 είτε της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είτε της Διαρκούς Συνόδου των Αντιπροσώπων, είτε του Συνεδρίου. Η πρόταση γίνεται δεκτή αν υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του οργάνου από το οποίο προέρχεται η πρόταση αμφισβήτησης.
Εάν γίνει δεκτή η πρόταση αμφισβήτησης του/της Προέδρου του Δικτύου συγκαλείται έκτακτο Συνέδριο για την εκλογή νέου Προέδρου. Στο μεσοδιάστημα το Δίκτυο εκπροσωπείται από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Διαρκούς Συνόδου των Αντιπροσώπων. Σε περίπτωση που ο/η Πρόεδρος που εκπίπτει είναι βουλευτής, η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τον/την Πρόεδρο της, μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου από το Συνέδριο.

ΑΡΘΡΟ 10.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Α. ΛΕΣΧΗ ΜΕΛΩΝ
Η κάθε Λέσχη έχει την ευθύνη για την προώθηση των αρχών, των ιδεών, της στρατηγικής και της τακτικής του Δικτύου στο πλαίσιο της χωρικής αρμοδιότητάς της, και για τη διεύρυνση της πολιτικής επιρροής του. Για τον ίδιο σκοπό συγκροτούνται και λειτουργούν Λέσχες Απόδημου Ελληνισμού.
Η κάθε Λέσχη έχει την ευθύνη για τη διατύπωση προτάσεων προς τη Διαρκή Σύνοδο των Αντιπροσώπων, για γενικότερα πολιτικά και ιδεολογικά θέματα του Δικτύου, καθώς και την ευθύνη της λήψης αποφάσεων και ψηφισμάτων για ειδικότερα θέματα της χωρικής αρμοδιότητάς της με σεβασμό του κεντρικού του ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου του Δικτύου.
Η κάθε Λέσχη έχει την ευθύνη για την επιλογή των προσώπων που θα συμμετέχουν ως υποψήφιοι του Δικτύου στις βουλευτικές εκλογές καθώς και την αποκλειστική ευθύνη για τα πρόσωπα και τους συνδυασμούς που θα υποστηριχθούν από το Δίκτυο στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού.
Στην περίπτωση των υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές η Διαρκής Σύνοδος των Αντιπροσώπων έχει το δικαίωμα αιτιολογημένης τροποποίησης των επιλογών των τοπικών Λεσχών με αυξημένη πλειοψηφία 75%, αφού προηγουμένως διαβουλευτεί με τις τοπικές Λέσχες.

Β. ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η Σύνοδος των Αντιπροσώπων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
I. Εξειδικεύει τη γενική πολιτική του Δικτύου, όπως αυτή χαράχθηκε από το Συνέδριο για το χρόνο μεταξύ δύο Συνεδρίων κι έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.
II. Συζητεί και εκδίδει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της για οποιοδήποτε πολιτικό, ιδεολογικό θέμα καθώς και για θέματα στρατηγικής και τακτικής του Δικτύου.
III. Συγκαλεί έκτακτο Συνέδριο με απόφαση που λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
IV. Εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία τον Εκτελεστικό Γραμματέα της καθώς και την πενταμελή Εκτελεστική Γραμματεία.
V. Εκλέγει πέντε από τα μέλη της για την Επιτροπή Δεοντολογίας του Δικτύου, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης του Καταστατικού και για κάθε ζήτημα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του.
VI. Εποπτεύει τη λειτουργία όλων των οργάνων του Δικτύου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
VII. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Δικτύου.
VIII. Εγκρίνει τις λίστες των υποψηφίων βουλευτών του Δικτύου και τη λίστα των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Η τελευταία καταρτίζεται ύστερα από δημοψήφισμα όλων των μελών του Δικτύου. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έχει συμβουλευτική ισχύ για τη Σύνοδο των Αντιπροσώπων.
IX. Μια φορά το χρόνο η Σύνοδος των Αντιπροσώπων πραγματοποιεί ειδική συνεδρίαση σχετικά με την αποτίμηση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του Δικτύου.

Γ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Το Συνέδριο του Δικτύου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
I. Ψηφίζει αποφάσεις σχετικά με τη γενική πολιτική του Δικτύου και εγκρίνει το πολιτικό πρόγραμμα.
II. Εκλέγει τον/την Πρόεδρο του Δικτύου με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
III. Εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό του Δικτύου.
Η προκήρυξη του Συνεδρίου, η οργάνωση της προσυνεδριακής διαδικασίας και τα προσυνεδριακά κείμενα είναι αρμοδιότητες της Συνόδου των Αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
I. Η νεολαία του Δικτύου ονομάζεται «Ριζοσπαστική Νεολαία» και αποτελεί αυτοτελή Οργάνωση του Δικτύου
II. Η λειτουργία της Νεολαίας ορίζεται από το Καταστατικό της που καταρτίζεται από την ίδια και εγκρίνεται από τη Σύνοδο των Αντιπροσώπων του Δικτύου
III. Τα μέλη της Ριζοσπαστικής Νεολαίας αποκτούν την ιδιότητα του μέλους του Δικτύου υπό τους όρους του άρθρου 3 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η Γενική Διεύθυνση του Δικτύου είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτύου και έχει την ευθύνη για το προσωπικό που ασχολείται σε αυτό καθώς και της οικονομικής διαχείρισης.
Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος ορίζεται με απόφαση του προέδρου του Δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 13.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η χρηματοδότηση του Δικτύου προέρχεται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του, από δωρεές και χορηγίες που δέχεται και από οποιοδήποτε άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14.
Για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου, όπου απαιτείται η θέσπιση και εφαρμογή Ειδικών Κανονισμών, αυτοί εγκρίνονται και τροποποιούνται από τη Σύνοδο των Αντιπροσώπων, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της.

ΑΡΘΡΟ 15.
Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού, η λειτουργία του Δικτύου διασφαλίζεται από τον πρόεδρο και μια επταμελή Συντονιστική Επιτροπή, που θα συγκαλέσει το Ιδρυτικό Συνέδριο εντός του εξαμήνου που θα ακολουθήσει της νόμιμης έγκρισης του Καταστατικού.

Παράρτημα 1

ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ

Ιδρυτική Διακήρυξη

Εμείς που ιδρύουμε το Δίκτυο «ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ» πιστεύουμε στις οικουμενικές αξίες του ανθρωπισμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας του πολίτη και στην προστασία των δικαιωμάτων του, όπως αυτά αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Πιστεύουμε στο φιλότιμο, στη δύναμη και στη διαχρονική αξία του ελληνισμού αλλά και στη συμβολή του στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι και απορρίπτουμε την άγνοια ή την ιδεοληψία που ταυτίζει την εθνική συνείδηση με τον εθνικισμό.

– Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και οι απανταχού Έλληνες, με την ιστορία μας, την εθνική μας ταυτότητα και την πνευματική, φιλοσοφική και θρησκευτική κληρονομιά μας μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο του πεπρωμένου μας σ’ έναν κόσμο ανοιχτό, χωρίς όμως να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον μας μέσα από το πρίσμα ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος.

– Πιστεύουμε στο στρατηγικό και ρυθμιστικό ρόλο ενός επιτελικού, ευέλικτου και ορθολογικού κράτους, με αξιολόγηση δομών και ανθρώπων, ειδικά τώρα που το κράτος βάλλεται από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πλευρές. Από το συσσωρευμένο κεφάλαιο του επιθετικού χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και από τους παραδοσιακούς ιδεολογικούς αμφισβητίες της εν γένει νομιμοποιητικής βάσης του. Βάλλεται δηλαδή από τα άκρα.

– Πιστεύουμε σε ένα αποτελεσματικό κράτος:
• για τη διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και της εθνικής μας ταυτότητας μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

• για την προστασία των δημοσίων αγαθών και τη λειτουργία μιας υγιούς παραγωγικής βάσης με διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού, της εξωστρέφειας, της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, της βιώσιμης ευημερίας και της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής δια μέσου προδιαγεγραμμένων αναδιανεμητικών διαδικασιών του παραγόμενου πλούτου.

• για την επίτευξη εθνικών στόχων σε όλα τα μείζονα σύγχρονα θέματα, όπως η παιδεία, η δημόσια υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική ασφάλιση, η ορθολογική απονομή της δικαιοσύνης, ο πολιτισμός, η αγροτική ανάπτυξη, η επίτευξη της ενεργειακής και διατροφικής ασφάλειας, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το δημογραφικό και η προστασία της οικογένειας, η διατήρηση του πληθυσμού στην περιφέρεια και στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, η έρευνα, η καινοτομία, το μεταναστευτικό, η συμμετοχή στην ψηφιακή επανάσταση.

– Πιστεύουμε στην ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας, στην επιχειρηματικότητα, στην αξία, στο ταλέντο, στις ικανότητες και την αριστεία του κάθε ανθρώπου. Πιστεύουμε ότι ο νόμιμος και φορολογημένος ορθολογικά πλουτισμός είναι όχι μόνο θεμιτός στόχος αλλά και καλοδεχούμενη επιδίωξη και κοινωνική επιβράβευση εκείνου που τον επιτυγχάνει.

– Πιστεύουμε ότι η κοινωνική ευημερία δε διασφαλίζεται ούτε με την απορρύθμιση των αγορών ούτε με τυφλές συγκρούσεις και την επιβολή ισχύος της μιας κοινωνικής ομάδας απέναντι στην άλλη, αλλά μέσα από γόνιμη αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων και συμφερόντων σε όλο το πλάτος του κοινωνικού γίγνεσθαι. Αφήνουμε πίσω αντιλήψεις που θέλουν, είτε το κράτος μόνο του είτε το διεθνοποιημένο ολοκληρωτισμό των αγορών μόνο του να μπορούν να ρυθμίζουν τη ζωή μας και να διασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών. Όπου επικράτησε ή επικρατεί η μία ή η άλλη άποψη οι λαοί καταδυναστεύονται και εξαθλιώνονται. Αυτή η εμπειρία μας οδηγεί στην πίστη για έναν κόσμο στον οποίο είναι η Δημοκρατία που θα βάζει κανόνες στις αγορές και στην ισχύ του κράτους και όχι το αντίστροφο.

– Πιστεύουμε ότι οι αρχές μας, οι αξίες μας, οι εθνικοί μας στόχοι και το μέλλον των παιδιών μας διασφαλίζονται αποτελεσματικότερα μέσα σε μια Ευρώπη που θα βγει σοφότερη από τα λάθη των ηγεσιών της και από την τρέχουσα κρίση της. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που καλείται να ξανασυναντήσει τους ιδρυτικούς στόχους της ένωσής της, χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον της αφυδατωμένη από το ιστορικό και αξιακό της φορτίο. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη ασφάλειας, δημοκρατίας, ευημερίας και αλληλεγγύης, με θεσμούς που θα διασφαλίζουν τη σύνθεση των απόψεων και των συμφερόντων ισότιμων εταίρων. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που θα συμμετέχει ενεργά, ουσιαστικά στις παγκόσμιες διεργασίες, προάγοντας πολιτικές που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία του κι όχι την επικράτηση εθνικών επιδιώξεων ή οικονομικών συμφερόντων μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής ολιγαρχίας. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που οικοδομείται με υπέρβαση των εθνικών συνειδήσεων και όχι με την κατάργησή τους. Πιστεύουμε εν κατακλείδι στην ενότητα των ευρωπαϊκών λαών και στις απέραντες δυνατότητες αντιμετώπισης εσωτερικών και εξωτερικών απειλών, ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και ευημερίας που περικλείει αυτή η ενότητα καθώς και στην αναγκαιότητα της δίκαιης και ορθολογικής κατανομής των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης.

– Πιστεύουμε ότι η πορεία του τόπου σ’ έναν ανοιχτό κόσμο και τα ευρύτερα διακυβεύματά μας απαιτούν την ουσιαστική και αποτελεσματική ενεργοποίηση του οικουμενικού ελληνισμού με πολιτική εκπροσώπηση του δημιουργικού και παραγωγικού αυτού τμήματος του ελληνισμού στο εθνικό μας Κοινοβούλιο. Για το σκοπό αυτό πιστεύουμε ότι οι απόδημοι Έλληνες πρέπει να ψηφίζουν και να επιλέγουν απόδημους Έλληνες ως εκπροσώπους τους στην ελληνική Βουλή. Έτσι ο ορίζοντας του εθνικού κέντρου θα ανοίξει και οι απανταχού Έλληνες θα βρεθούν πιο κοντά στην προσπάθεια, στην πορεία του εθνικού κέντρου.

Με αυτές τις αξίες, τις θέσεις και τις αρχές ερχόμαστε μ’ ένα ανοιχτό προσκλητήριο στις δυνάμεις που αγαπούν και αισθάνονται υπερήφανοι για την Ελλάδα, έχουν φαντασία, διάθεση συμμετοχής και αίσθηση του μέλλοντος, και τις καλούμε να στρατευθούν μαζί μας. Για μια Ελλάδα κοινωνικής δημοκρατίας, υψηλής ολοκλήρωσης η οποία με κυρίαρχες αξίες την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, και την αλληλεγγύη θα διασφαλίζει ασφάλεια και ευημερία σε όλους τους Έλληνες.

Πρόεδρος του κόμματος, μέχρι την διεξαγωγή εκλογών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο καταστατικό, ορίζεται ο κ. Σάββας Τσιτουρίδης του Κυριάκου και της Κατίνας.