Η θέση μας για την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2021-2027

12 Μαΐ 2019 | Ανακοινώσεις, Ενημέρωση

Η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί έναν βασικό πυλώνα για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχους την επάρκεια στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων υψηλής ποιότητας, την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ζωής στους κατοίκους της υπαίθρου, τη διασφάλιση λογικών τιμών για τους καταναλωτές, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύουμε ακόμη πως πρέπει οι εθνικές πολιτικές και η κοινή αγροτική πολιτική να πάρουν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση πρακτικών των δικτύων διανομής και πώλησης που απολήγουν σε υψηλές τιμές στους καταναλωτές, με χαμηλές τιμές στους παραγωγούς. Μπορούμε και πρέπει να συμφωνήσουμε ως προς το τι είναι εύλογο κέρδος στα διάφορα στάδια που φέρνουν τα αγροτικά προϊόντα από το χωράφι στο ράφι και να διασφαλίσουμε ένα ορθολογικό άνοιγμα των τιμών από τον παραγωγό έως τον τελικό καταναλωτή.

Κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020 η ΚΑΠ χρηματοδοτείται από το ενωσιακό δημοσιονομικό πλαίσιο με 382,8 δις ευρώ για άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις. Η πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 προβλέπει περικοπές στα κονδύλια για τη γεωργία, με μια δέσμευση για 324,2 δις ευρώ. Με άλλα λόγια σε πραγματικές τιμές η μείωση θα φθάσει κατ’ελάχιστον στο 15% για την προσεχή περίοδο σε σχέση με την τρέχουσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει για το θέμα αυτό αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με κάθε μείωση δαπανών για την ΚΑΠ.

Όπως είμαστε και κατηγορηματικά αντίθετοι με κάθε πρόθεση έστω και για μερική επανεθνικοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής.

            Γνωρίζοντας το συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολλή και συντονισμένη δουλειά τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και σε άλλα fora, ο στόχος μας μπορεί να επιτευχθεί.