Η θέση μας για ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

21 Μάι 2019 | Ανακοινώσεις, Ενημέρωση

 
Η Χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα φιλελεύθερο πολιτικά κείμενο που καθιερώνει, αναδεικνύει και προστατεύει στη νομοθεσία της Ένωσης μια σειρά προσωπικών, αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και μονίμων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χάρτα έχει την ίδια νομική ισχύ με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τήρηση των αρχών και των αξιών της Χάρτας, παρέχοντας διαφάνεια και σαφήνεια στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, δημιουργεί νομική ασφάλεια και ενισχύει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Η επίβλεψη της προόδου που σημειώνεται στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εφαρμογή της χάρτας, πρέπει να έλθει στο κέντρο της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο κέντρο ακόμη της δράσης του δημοκρατικά εκλεγμένου αυτού οργάνου πρέπει να έλθει η διεκδίκηση αλλαγών των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν “τροφή” στη γένεση μορφωμάτων εθνικισμού και λαϊκισμού. Αναφερόμαστε κυρίως σε οικονομικές πολιτικές ανώφελης και αδιέξοδης λιτότητας, οι οποίες διευρύνουν ραγδαίως τις κοινωνικές ανισότητες και πλήττουν ευθέως τον πυλώνα της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και, κατ’ επέκταση, την ίδια τη Δημοκρατία.
 
Για την προάσπιση αυτών των αρχών, σε καιρούς οργής των πολιτών για πολλά από τα τεκταινόμενα στην Ένωσή μας και στον πλανήτη, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – ως πολιτικού οργάνου – δεν μπορεί να παραμένει στα στενά όρια των τυπικών αρμοδιοτήτων του. Μπορεί και πρέπει να πάει πέρα απ’αυτά, για να βρίσκεται σε εναρμόνιση με την βούληση της
 
μεγάλης πλειοψηφίας των λαών μας που θέλουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λειτουργεί με διαφάνεια και δημοκρατία, θα παράγει και θα προστατεύει τους πολίτες της σ’έναν ανοιχτό κόσμο μεγάλων αλλαγών και προκλήσεων, ειδικότερα όταν ο χρηματοπιστωτικός και αντιπαραγωγικός καπιταλισμός προκαλεί επικίνδυνα επίπεδα ανισοτήτων ανάμεσα σε λαούς και ανθρώπους.
 
Σημαντικός, επίσης, πρέπει να γίνει ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον εκδημοκρατισμό στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τον αποτελεσματικό έλεγχο των χρηστών και των περιστατικών, ώστε η ελευθερία της έκφρασης να συνδυάζεται με την αποφυγή διακίνησης ψευδών ειδήσεων.